Nguyễn Khắc Minh – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên               Nguyễn Khắc Minh
Năm sinh          1951
Học vị               Tiến sỹ
Chức danh      Giáo sư
Chức vụ           Phó trưởng khoa Toán kinh tế (2000-2002)
Trưởng khoa Kinh tế học (2002-2008)
Liên lạc
   

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.