Nguyễn Quang Dong – nguyên Trưởng khoa


Họ tên               Nguyễn Quang Dong
Năm sinh        1955
Học vị               Tiến sỹ
Chức danh      Giáo sư
Danh hiệu        Nhà giáo ưu tú
Chức vụ           Trưởng khoa Toán kinh tế (2000-2008)
Trưởng phòng Đào tạo ĐHKTQD (2008-2013)
Liên lạc
 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.