Nhiệm vụ của khoa Toán kinh tế

Khoa Toán kinh tế thực hiện hai nhiệm vụ chính:

– Đào tạo bậc Đại học và Sau đại học

– Nghiên cứu khoa học

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.