Phân công Học phần Đề án môn học – K61

 

Mã SV Họ tên GV Hướng dẫn Mail
11191558 Nguyễn Thị Thu Hà C. Nguyễn Thị Liên lientkt@neu.edu.vn
11193031 Phùng Linh Linh C. Nguyễn Thị Liên
11193374 Nguyễn Thị Hà Mi C. Nguyễn Thị Liên
11195049 Trần Phương Thúy C. Nguyễn Thị Liên
11195767 Đồng Thị Hà Vi C. Nguyễn Thị Liên
11191354 Ngô Thị Phương Duyên C. Nguyễn Thị Liên  
11191283 Nguyễn Thùy Dương C. Nguyễn Thị Liên
11191521 Lại Thu Hà C. Phạm Thị Hồng Thắm thamtkt@neu.edu.vn
11191710 Nguyễn Thị Thu Hằng C. Phạm Thị Hồng Thắm
11192505 Trần Thị Huyền C. Phạm Thị Hồng Thắm
11193870 Vũ Thị Ngọc C. Phạm Thị Hồng Thắm
11194663 Nguyễn Chiến Thắng C. Phạm Thị Hồng Thắm
11195050 Trần Thanh Thúy C. Phạm Thị Hồng Thắm
11195210 Đinh Thị Quỳnh Trang C. Phạm Thị Hồng Thắm
11191094 Lê Hoàng Đức C.Trần Chung Thủy thuytc@neu.edu.vn
11191443 Nguyễn Thị Hương Giang C.Trần Chung Thủy
11193012 Phạm Phương Linh C.Trần Chung Thủy
11195119 Nguyễn Văn Tiến C.Trần Chung Thủy
11190653 Ngô Thị Ngọc Ánh C.Trần Chung Thủy
11190930 Bùi Mạnh Cường C.Trần Chung Thủy
11185138 Nguyễn Thị Hương Trang C.Trần Chung Thủy
11191302 Trần Thị Thùy Dương T.Đào Bùi Kiên Trung trungdbk@neu.edu.vn
11191549 Nguyễn Thị Hà T.Đào Bùi Kiên Trung
11192074 Ngô Huy Hoàng T.Đào Bùi Kiên Trung
11192947 Nguyễn Thị Khánh Linh T.Đào Bùi Kiên Trung
11192957 Nguyễn Thị Thuỳ Linh T.Đào Bùi Kiên Trung
11193020 Phạm Thị Thùy Linh T.Đào Bùi Kiên Trung
11174394 Phạm Thạch Thảo T.Đào Bùi Kiên Trung
11191110 Nguyễn Minh Đức T.Hoàng Đức Mạnh manhhd@neu.edu.vn
11192734 Nguyễn Lương Liệu T.Hoàng Đức Mạnh
11193221 Nguyễn Khánh Ly T.Hoàng Đức Mạnh
11193267 Hoàng Thị Mai T.Hoàng Đức Mạnh
11194955 Đoàn Thị Thanh Thư T.Hoàng Đức Mạnh
11195924 Vũ Thị Yến T.Hoàng Đức Mạnh
11191236 Hồ Trọng Dương T.Hoàng Đức Mạnh  
11192392 Nguyễn Quang Huy T.Nguyễn Quang Dong dongnq@neu.edu.vn
11193576 Nguyễn Hoài Nam T.Nguyễn Quang Dong
11193950 Nguyễn Quang Nhật T.Nguyễn Quang Dong
11194275 Nguyễn Thị Thu Phương T.Nguyễn Quang Dong
11194441 Đàm Thúy Quỳnh T.Nguyễn Quang Dong
11194614 Lê Anh Tân T.Nguyễn Quang Dong
11180004 Chu Văn An T.Nguyễn Quang Dong
11190387 Nguyễn Thị Ngọc Anh T.Nguyễn Quang Huy huynqtkt@neu.edu.vn
11192521 Nguyễn Đức Huỳnh T.Nguyễn Quang Huy
11192675 Bùi Thị Phương Lan T.Nguyễn Quang Huy
11190401 Nguyễn Thị Quỳnh Anh T.Nguyễn Quang Huy
11193387 Đinh Nhật Minh T.Nguyễn Quang Huy
11190649 Lê Thị Ngọc Ánh T.Nguyễn Quang Huy
11190165 Lê Duy Anh Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
11192238 Trịnh Quốc Hưng Nguyễn Thị Thùy Trang
11194764 Dương Vũ Hương Thảo Nguyễn Thị Thùy Trang
11194651 Vũ Thị Thắm Nguyễn Thị Thùy Trang
11195397 Phạm Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Thùy Trang