Phân giảng CLC

Theo các kỳ

GV T1/14 T9/14 T1/15 T9/15 T1/16            
T.Phi                      
T.Hòa XS XS   XS              
Tâm XS   XS   KTL-CLC            
Huyền XS   XS   XS-POHE            
Hoàng XS   KTL   XS-POHE            
Dương XS XS   XS              
Phương   KTL KTL   KTL-CLC            
Hưng XS   KTL   XS-CLC            
Long                      
Nhật XS   XS XS              
Thảo XS     XS              
        XS            
Ngọc   KTL KTL                
Trang   KTL KTL                
Thành         KTL            
Đức   KTL                  
Mạnh   XS   XS              
Thủy   XS     XS            
Thắm   XS                  

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.