Quy trình bảo vệ Luận văn Thạc sĩ

Bước 1: Học viên báo cáo kết quả nghiên cứu trước Bộ môn, được Hội nghị và giáo viên hướng dẫn cho phép bảo vệ chính thức.

Bước 2: Nộp lên Viện Sau Đại học:

  • Lý lịch khoa học của học viên;
  • Biên bản phiên họp báo cáo kết quả luận văn;
  • Văn bản đề nghị cho phép bảo vệ của giáo viên hướng dẫn;
  • Văn bản đề nghị của Trưởng Khoa về danh sách Hội đồng;
  • Luận văn hoàn chỉnh; và
  • Xác nhận đã nộp đầy đủ học phí của Phòng TC-KT;

Bước 3: Xếp lịch bảo vệ: Viện Sau đại học sẽ thông báo lịch bảo vệ cho Khoa.

Bước 4: Bảo vệ chính thức:

  • Luận văn phải được gửi đến thành viên Hội đồng trước ít nhất 10 ngày trước khi bảo vệ.
  • Nhận xét của 2 phản biện gửi về Viện ít nhất 1 ngày trước khi bảo vệ.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.