Quyết định chấm dứt hoạt động của các Bộ môn và thành lập Khoa Khoa học Cơ sở (9.5.2024)

Trường Đại học KInh tế Quốc dân đã công bố hai Quyết định liên quan đến cơ cấu tổ chức Trường Công nghệ và các Khoa, Bộ môn.

Quyết định số 380/QĐ-ĐHKTQD, ngày 2 tháng 5 năm 2024: Kết thúc nhiệm vụ của tất cả các Trưởng, Phó trưởng Bộ môn trong các Khoa/viện thuộc trường Công nghệ

  • Như vậy cũng đồng thời chấm dứt vai trò của các Bộ môn

Quyết định số 398/QĐ-ĐHKTQD, ngày 9 tháng 5 năm 2024, thành lập khoa Khoa học Cơ sở

  • Như vậy nhân sự Khoa Toán Kinh tế được tổ chức chủ yếu vào hai khoa: Khoa Toán Kinh tế (tiếp tục) và Khoa Khoa học Cơ sở (thành lập mới) thuộc Trường Công nghệ.