[Seminar] Effective customer segmentation using machine learning (16.12.2022)

Vào 14h00 Thứ Sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022, buổi seminar trong chuỗi Seminar được thực hiện.

Chủ đề: Effective customer segmentation using machine learning

Diễn giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Giang