[Seminar] TS. Nguyễn Văn Quý trình bày (6.1.2023)

Vào chiều Thứ Sáu ngày 6 tháng 1 năm 2023 đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa học định kì.

Người trình bày: TS. Nguyễn Văn Quý, tham gia giảng dạy tại Bộ môn Toán Tài chính

Chủ đề: Chính sách thuế cải thiện Pareto

Abstract: Định lý thứ nhất của phúc lợi kinh tế trong mô hình kinh tế cổ điển là phân bổ nguồn lực ở trạng thái cân bằng sẽ là hiệu quả. Tuy nhiên, điều này không đúng khi hành vi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lai. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh là có thể dùng thuế VAT và các khoản trợ cấp để cải thiện tính hiệu quả của điểm cân bằng trong mô hình có yếu tố ngoại lai.