Seminar: TS. và TS. Trần Việt Cường (28.12.2023)

Vào sáng ngày Thứ Sáu, 28 tháng 12 năm 2023, đã diễn ra buổi seminar.

  • Thời gian: 8h30 ngày 28.12.2023
  • Địa điểm: Phòng 1109

Người trình bảy:

1. TS….. Minh

Chủ đề:

2. TS. Trần Việt Cường

Chủ đề: Incomplete markets with a countable number of states: Equilibrium and No-Arbitrage