Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán kinh tế (3.12.2020)

Thành phần:  T.Hưng, T.Hải, T.Hoàng, T.Dương, T.Long, T.Nhật, T.Trung TTC, C.Minh, C.Tâm, C.Huyền, C.Phương

Về việc Nhân sự

 • Cô Nguyễn Thị Thu Trang
 • Thầy Nguyễn Quang Huy
 • Thầy Cao Xuân Hòa chính thức nghỉ hưu
 • Xét Hợp đồng Thầy Tuấn và Thầy Hoàng

Kế hoạch giảng dạy

 • Có hai đợt: học từ 14.12.2020 và đợt K62 chưa có lịch chính thức
 • Các lớp chuyên ngành

Các môn học – học phần

 1. Kinh tế lượng – Biên tập GT mới
 2. Các mô hình kinh tế lượng ứng dụng
 3. Phân tích Chuỗi thời gian – Biên soạn
 4. Mô hình số liệu mảng – Biên soạn GT
 5. Lý thuyết xác suất – Đã có giáo trình
 6. Lý thuyết xác suất và Thống kê toán – Cập nhật
 7. Lý thuyết mô hình Toán kinh tế – Cần cập nhật
 8. Mô hình Toán kinh tế – Cần cập nhật giáo trình
 9. Thống kê toán – Giáo trình Tiếng Anh – cần chuyển Tiếng Việt
 10. Thống kê nhiều chiều – Giáo trình cần cập nhật
 11. Lý thuyết trò chơi – GT Tiếng Anh
 12. Mô hình phân tích số liệu định tính –
 13. Mô hình I/O hoặc Các mô hình Toán ứng dụng
 14. Tối ưu hóa

Cập nhật đề thi trắc nghiệm

 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán: thêm 230 câu, sẽ có câu hỏi tham khảo cập nhật
 • Kinh tế lượng: thêm 200 câu

Nội dung Học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

Đã đăng ký: Hướng dẫn học môn Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

 • Hoàn thành trong 2021; Các giảng viên đều phải tham gia biên soạn; GT 2012 là tài liệu tham khảo
 • Bài 1.Mở đầu: Hải + Dương
 • Nhóm 2: Bài 2: biến cố , xác suất: + Thảo
 • Nhóm 3: Bài 3 (BNN rời rạc) + 5 (Hai chiều): Nhật + Ngọc + Thu Trang
 • Nhóm 4: Bài 4 (BNN liên tục): Long + Phương
 • Nhóm 5: Bài 7 (Mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu) + 8 (Ước lượng): Hoàng + Tâm + Mạnh
 • Nhóm 6: Bài 9 (KĐ tham số 1 tổng thể): Huyền + Dương
 • Nhóm 7: Bài 10 (KĐ tham số hai tổng thể + phi tham số) Bài: Thùy Trang + Trung

 

Format: dùng Latex

 • Tóm tắt lý thuyết
 • Ví dụ + Lời giải
 • Bài tập tự luận và trắc nghiệm

Cuối mỗi mục: các bài tự luận

Cuối mỗi chương: Tự luận và trắc nghiệm

Tài liệu tham khảo của sách

Hướng dẫn

Đề án: 8 nhóm

 1. Cô Minh: Huyền
 2. Cô Phương: Tú
 3. Thùy Trang + Nhật
 4. Dương + Long
 5. Hoàng
 6. Ngọc
 7. Thu Trang + Tâm
 8. Hải + Hưng

Vấn đề: Giáo trình Thống kê Toán

Môn I/O chuyển vào Các Mô hình ứng dụng