Sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán cơ bản (Buổi 1) (23/8/2023)

Vào 14h00 chiều Thứ Tư ngày 23 tháng 08 năm 2023, bộ môn Toán cơ bản tổ chức sinh hoạt khoa học bộ môn.

Chủ đề: “Mô hình kinh tế lượng không gian: ứng dụng trong nghiên cứu kinh tế vùng”.

Người trình bày: TS. Phạm Anh Tuấn, GV Học viện Quân Y.

Thành phần tham dự: Toàn thể GV bộ môn Toán cơ bản và các giảng viên quan tâm

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

  • Kinh tế lượng không gian
  • Ma trận trọng số không gian
  • Một số mô hình KTL không gian cơ bản
  • Kiểm định sự phụ thuộc không gian
  • Các phương pháp ước lượng

Một số ý kiến trao đổi:

  • Cách xác định ma trận trọng số không gian
  • Cách lựa chọn mô hình KTL không gian phù hợp với dữ liệu.
  • Các kiểm định về chất lượng mô hình

Một số hình ảnh