Sinh viên K65 sinh hoạt ngoại khóa tại Mộc Châu (24-25.5.24)

Trong hai ngày 24, 25 tháng 5 năm 2024, sinh viên Khóa 65 đã tham gia hoạt động ngoại khóa, team building tại Mộc Châu.