Thời gian biểu các Tiết (từ 20/12/2021)

Theo Quyết định ngày 24 tháng 11 năm 2021, thời gian biểu các tiết học như sau

 

SÁNG CHIỀU
Tiết Bắt đầu Thời lượng Kết thúc Tiết Bắt đầu Thời lượng Kết thúc
1 6h45 75 phút 8h00 5 13h00 75 phút 14h15
2 8h10 75 phút 9h25 6 14h25 75 phút 15h40
3 9h35 75 phút 10h50 7 15h50 75 phút 17h05
4 11h00 75 phút 12h15 8 17h15 75 phút 18h30