Thông báo hạn nộp bài Nghiên cứu khoa học sinh viên

Theo thông báo của nhà trường, yêu cầu các bộ môn nhắc nhở các nhóm NCKH sinh viên nộp bài nghiên cứu hoàn chỉnh trước 5/4/2015.

.

Ban chủ nhiệm khoa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.