Thông báo: Kê khai thanh toán học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông tin của nhà trường:  https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1878

 

Các thầy cô đọc thông tin và kê khai thanh toán. Các bản kê khai phải Tập hợp theo bộ môn.

Thời hạn cuối: 6/6/2016.

Do việc thanh toán chỉ thực hiện theo Bộ môn, các trường hợp kê khai muộn sẽ không được thanh toán cá nhân. Các bộ môn chỉ thực hiện tập hợp theo lịch nhà trường, hạn cuối 6/6. Các trường hợp muộn hơn không được thực hiện thanh toán.

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.