Thông báo V/v tổ chức tập huấn ngắn hạn tại Hoa Kỳ cho giảng viên chương trình Tiên Tiến và Chất lượng cao

Mời các thầy cô giảng dạy cho chương trình Tiên tiến chất lượng cao xem thông báo của Trường tại link sau đây

http://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-v-v-to-chuc-tap-huan-ngan-han-tai-hoa-ky-cho-giang-vien-chuong-trinh-tien-tien-va-chat-luong-cao

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.