Thông báo về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương với giảng viên (Bổ sung mới thông tin)

Nhà trường có thông báo mới về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Kính đề nghị các thầy cô xem thông báo trên bản tin của trường và nộp giấy tờ theo thông báo cho đúng hạn.

(Các thầy cô nộp hồ sơ đúng hạn( kể cả thầy cô còn thiếu CCSP) và lập danh sách những người còn thiếu CCSP để nộp lên Phòng TC nhé.

Văn phòng Khoa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.