Thông báo về lớp học QLDA của bộ môn Toán Tài chính

Theo kế hoạch  của Bộ môn TTC , chiều thứ 6 ngày 19/9/2014 sẽ có buổi học thứ hai về QLDA và Bộ môn cũng đã xin được giảng đường. Nhưng do chiều thứ 6 ngày 19/9/2014 họp BCN Khoa nên buổi học thứ hai của QLDA sẽ tạm hoãn sang tuần sau. Giảng đường cụ thể Bộ môn sẽ thông báo sau.

Bộ môn Toán tài chính.