Thông tin lớp DSEB K61

LỚP DSEB K61 (2019 – 2023) học bằng Tiếng Anh

Data Science in Economics and Business – Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh

Cố vấn học tập:

  • Cô Nguyễn Thị Thảo: thaonguyen@neu.edu.vn
  • Cô Nguyễn Thị Thùy Trang: thuytrang@neu.edu.vn

Online Folder: Nơi giữ tất cả các tài liệu, ảnh của lớp. Chỉ cán bộ lớp được upload: TẠI ĐÂY.

 

Subject Cre Class, day, hour, room Ghi chú
Semester 1 (S1, 2019-2020) Sep – Dec 2019
Cán bộ lớp LT: Nguyễn Như Quỳnh
LP: Đào Thu Phương
BT: Hà Minh Đức
English: Listening 2 Cl1: T5 (3-4) A2-204; Cl2: T5 (1-2) A2-204
English: Speaking 2 Cl1: T4 (3-4) A2-1007; Cl2: T5 (5-6) A2-206
English: Reading 3 Cl1: T4 (5-7) A2-209; Cl2: T4 (2-4) A2-1009
English: Writing 3 Cl1: T2 (5-7) A2-1005; Cl2: T3 (5-7) A2-1009
English: Pronunciation 2 Cl1: T4 (1-2) A2-1007; Cl2: T2 (3-4) A2-206
Intergrated Skills 1 3 Cl1: T3 (2-4) A2-1007; Cl2: T2 (5-7) A2-1002
Intergrated Skills 2 3 Cl1: T2 (5-7) A2-209; Cl2: T4 (5-7) A2-211
Algebra 1 3 T5 (5-7) A2-1005: Thầy Đoàn Trọng Tuyến
Syllabus
Calculus 1 3 T6 (2-4) A2-403: Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân
Tutor: Thầy Phùng Minh Đức
Syllabus
Tutor Algebra + Calculus Lớp 1: T2 (3-4) A2-1007; Lớp 2: T3 (3-4) A2-1002  
Semester 2 (S2, 2019-2020) Feb – Jun / 2020  
English: Listening 3  
English: Speaking 3  
English: Reading 3  
English: Writing 3  
Intergrated Skills 4  
Techniques in Advanced Calculus 3  
Microeconomics 3  
Basic Programming 1 3  
Semester 3 (S1, 2020-2021)  Sep – Dec 2020  
Cán bộ lớp LT
LP
 
Fundamentals of laws 3 T4 (5-7) A2-1009  
Macroeconomics 3  
Probability Theory 3  
Optinmization 3  
Programming for Data science 3  
Principles of Marketing 3  
Probability Theory – Tutor 1  
Optinmization – Tutor 1  
Programming for DS -Tutor 1  
Physic 2  
Semester 4 (HK 2, 2019-2020)