Thông tin Tuyển sinh 2019

Năm 2019, khoa Toán kinh tế tuyển sinh các chương trình:

(1) Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh – học bằng Tiếng Anh

(2) Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) – học bằng Tiếng Anh

(3) Ngành Toán kinh tế – học bằng Tiếng Việt

(4) Cử nhân – Thạc sỹ Actuary, liên kết ĐHKTQD và ĐH Lyon 1 – Pháp (Chỉ xét cho sv hết năm thứ hai)

MÃ NGÀNH: 7310107   

KHỐI TUYỂN SINH: A00, A01, D01, D07

 

Bachelor of
Data Science in
Economics
& Business
– in English – BSEB
Chương trình Cử nhân
KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Học bằng Tiếng Anh

Mã tuyển sinh: EP03
Khối thi: A00, A01, D01, D07
Hotline: 0985 788 708

– Chỉ tiêu năm 2019: 
Bachelor of
Actuary
– in English 
Chương trình Cử nhân
ĐỊNH PHÍ BẢO HIỂM VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO
Học bằng tiếng Anh
 (từ 2018)

Mã tuyển sinh: EP02
Khối thi: A00, A01, D01, D07

Hotline: 0928 366 833
– Giới thiệu về chương trình
– Điểm chuẩn năm 2018: 21,50
– Số tuyển sinh năm 2018: 60
Bachelor of
Mathematical
Economics
Cử nhân Ngành Toán kinh tế:
Gồm hai định hướng: Toán kinh tế và Toán tài chính

Khối thi: A00, A01, D01, D07
Hotline: 0985 788 708

– Định hướng Toán kinh tế
– Định hướng Toán tài chính

Chỉ tiêu:
Điểm chuẩn:
– Năm 2015: 23,25

– Năm 2016: 20,64

– Năm 2017: 23,25

– Năm 2018: 21,45

– Số tuyển sinh năm 2018: 100

Bachelor – Master of
Actuary
Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ ACTUARY
Liên kết với viện ISFA – ĐH Lyon 1 – Pháp
Hotline: 0928 366 833
– Tuyển sinh Tháng 9 / 2019
– Giới thiệu về chương trình
– Chỉ tiêu: 20