Thư mời tham dự và viết bài Hội thảo

(Thứ sáu, 20 Tháng 8 2010 00:00)

Thư mời tham dự và viết bài cho Hội thảo: "Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán tài chính"

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

                                                                                         Ngày 30 tháng 6 năm 2010

 

THƯ MỜI

 

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………….

Hướng tới lễ kỷ niệm 55 năm Đại học kinh tế quốc dân, nhân dịp hoàn thành 5 khóa đào tạo chuyên ngành Toán tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ sẽ tổ chức hội thảo khoa học: “Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán tài chính”.Đây là một hội thảo có qui mô toàn quốc nhằm đánh giá và hoàn thiện chương trình, cách thức tổ chức đào tạo một chuyên ngành mới.

Ban tổ chức trân trọng kính mời ……………………………….. tham gia hội thảo, viết bài, trình bày báo cáo tại hội thảo. Tất cả các bài viết phù hợp sẽ được đăng tải trên tạp chí khoa học “Kinh tế và Phát triển”. Các bài viết xin tập trung vào các nội dung chính sau đây:

–         Nội dung Chương trình đào tạo chuyên ngành Toán tài chính

–         Các môn học chuyên ngành (về mọi phương diện)

–         Thông báo các kết quả nghiên cứu và ứng dụng

–         Vấn đề kết hợp đào tạo và sử dụng nhân lực

–         Khả năng làm việc và kỳ vọng của sinh viên tốt nghiệp

–         Nhu cầu sử dụng nhân lực

Bài viết có thể gửi đến ban tổ chức bản in hoặc bản điện tử, font chữ Times New Roman, size 14.

Chúng tôi xin được nhận đăng ký tham dự hội thảo, bài viết, báo cáo tại hội thảo qua địa chỉ thư điện tử: nguyenttc@gmail.com hoặc ktoankte@neu.edu.vn

hoặc qua điện thoại:0436283007 (Chị Phương Lan); 0912142282 (Anh Nguyên) trước ngày 15 tháng 8 năm 2010.

            Ban tổ chức xin chuyển giấy mời theo địa chỉ đăng ký tham dự hội thảo (của cá nhân và tập thể) vào trung tuần tháng 9/2010.

 

                                                                                               TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                           Trưởng Khoa Toán kinh tế

 

                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                               TS. NGÔ VĂN THỨ