Tìm đơn vị liên kết

Kính gửi các thầy cô

Hiện nay trang web của Khoa đã cơ bản hoàn thiện. Với hàng nghìn lượt truy cập mỗi tuần, Khoa có dự định dành một số chỗ để quảng bá cho các đơn vị ngoài trường. Vậy các thầy cô lưu tâm giúp xem có đơn vị nào muốn quảng bá trên web Khoa thì giới thiệu để Khoa kết nối. Quảng cáo trong năm đầu sẽ là free, còn về lâu dài, mong muốn của Khoa là: đơn vị quảng cáo tài trợ cho Khoa được dưới các hình thức sau: 1. Cấp học bổng cho sinh viên, kì vọng là 1-2 học bổng,  mỗi học bổng từ 1-2 triệu, hoặc 2. Cung cấp chỗ thực tập cho sinh viên và có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của Khoa.

Trân trọng cám ơn các thầy cô

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.