[TKT+TTC] Trông thi T5+6 / 2019

TRÔNG THI

Các trường hợp thay đổi vui lòng báo thầy Hưng để chỉnh sửa thông tin.

Gửi Bảng điểm cho cô Phan Minh: Thứ Ba 14 / 5 / 2019

Đến trước thời gian thi 15 phút.

Thi ở A2, tất cả đều tập trung tại phòng nước tầng 5 (A2_509)

Thi ở B, tầng 1 nhà D tập trung B100

Thi ở D tầng 2 đến 5 tập trung D300.

Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

HỆ CLC + POHE

 

Học phần Lớp Ngày thi ca thi phòng thi CBCT In đề Trả điểm
KTL1 KT59A,
KT59B,
ĐT59,
KTPT59
20/05 3 A2_512,
513,
507,
508,
511
Phương, Hoàng, Dương, Ngọc, P Minh, Lan, [Hải] + S 17/05 29/05
KTL1 NH59,
QTDN59
QTNL59
TCDN59
20/05 4 A2_512
A2_513
A2_511
A2_507,508
như ca 3 S 17/05 29/05
XSTK KTQT60A
KTQT60B
KDQT60A
KDQT60B
POHETM
BS
04/06 3 A2_807,808
A2_810,811
A2_815,816
A2_817,818
A2_714
A2_717,718
Tú*, Tâm, Hoàng
Thảo, Nga, Nhật, Ngọc, Phương, Long, Dương, P Minh +
S 03/06 10/06
XSTK POHE_Mar
POHE_KS
POHE_LH
04/06 4 A2_807,808
810,811
A2_815,816
817, 818
A2_717,718
như ca 3 S 03/06 10/06
MH 13/06 2 A2_714 Phương* + S 12/06 24/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Chính quy

Ngày thi Ca thi Lớp Phòng thi CBCT In đề Trả điểm
14 / 5 1 XSTK_11, 12 B204, 205, 206 Tú*, Hoàng,  P Minh +4 S 13/5  24/5
20/5 2 Định giá 2 B306 C.Thắm, C.Liên, C.P.Minh C 17/05 29/5
21/5 3,4 QT rủi ro GĐ B C.Nga+NHTM 20/5 30/5

21/5

4 Chuỗi TG_2 B206 [Thành] Dương, Tú + 1  C 20/5

30/5

23/5

1 TK NCh_2 D401 Dương*, P.Minh  S 22/5

3/6

2 Chuỗi TG_1 D402 Thành*, Trung TTC +1

24/5

2 LTMH1_1 A2_103 Phương*, P.Minh

C 23/5

4/6

28/5

2 TK NCh1_2 B104, 105 Ngọc*, Hoàng, Tâm, P Minh

C 27/5

7/6

4 Trò chơi_2 D101 Hải*, P.Minh
28/5 3 MHTC quoc te D101 C.Liên, P.Minh C 27/5 7/6
29/5 4 MHTC cong ty A2-101 C.Thủy, P.Minh C 28/5 10/6

29/5

3 MHUD_1 A2_101, 102 [T.Thứ] Nhật, P Minh + 2

C 28/5

10/6

30/5

1 MHT_1, 2, 4, 7 B301 đến B306 Phương*, Ngọc, Hoàng, Thành, Nga, Trung TTC, P Minh + 7

S 29/5

10/6

2 MHT_3, 5, 6 Như ca 1 Phương, Ngọc, Hoàng, Thành, Nga, Trung TTC, P Minh + 3
30/5 4 Định giá 1 D304, D305 C.Trang, C.Thắm, T.Trung TTC, P.Minh C 29/5 10/6

31/5

2 TK NCh2_1 B301 Ngọc, P Minh + 1

S 30/5

11/6

3 SL mảng_1 D101, 103 [C.Minh] Hoàng, Tâm, P.Minh
4 TK Toán_1 D301 [Trang] Hoàng, Tâm

3/6

1 LT Xác suất_2 A2_106, 108 Huy*, Dương + 2  S 31/5  12 / 6
2 LT Xác suất_1 A2_108 Huy*, Dương
3 KTLI_1 A2_210 [C.Minh] Phương, P.Minh

S 31/5

12/6

KTLI_2 A2_207, 208 [C.Minh] Dương, Thành + 2
XSTK_2, 3, 5, 6 A2_101, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 203 Tú*, Tâm, Huyền, Long, Nhật,  Hoàng, Thảo, P Minh + 8

4 XSTK_1, 4, 7, 8 A2_101, 102, 103, 105, 108, 109, 201, 203 Tú*,Tâm, Huyền, Long, Nhật, Hoàng, Thảo, P Minh + 8

6/6

1 KTL2_1 A2_103 Hưng*, P Minh

S 5/6

17/6

6/6 2 PT kỹ thuật A2-601 (phòng máy tính) T.Trung TTC, C.Nga S5/6 17/6
10/6 2 ĐL rủi ro A2-109 T.Mạnh, C.Trang C7/6 19/6
 

 

 

 

 

 

14/06

1 KTL_20, 34, 40,48, 50, 54, 64 A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302,307,310

Hải* Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Trung TTC, Ngọc, P Minh, T. Hòa + 14

C 13/6

2/7

2 KTL_4, 9, 29, 38, 47, 49, 61, 63  

Như ca 1

 

Như ca 1

3 KTL_5, 6, 8, 39, 46, 62 A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302

[Hải], Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Trung TTC, P Minh, Ngọc + 12
4 KTL_2, 7, 33, 36, 42, 55  

Như ca 3

Như ca 3
 

 

 

 

 

 

 

15/06

1 KTL_1, 10, 15, 28, 32, 43, 56, 57, 58 A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302, 304, 306, 307,310, 311, 312

Hải*,Hưng,Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Huy, T Hòa, T Phi, P Minh + 20  

 

 

 

 

 

 

S 14/6

 

 

 

 

 

 

 

3/7

2 KTL_19, 25, 26, 27, 35, 37, 51, 53, 59. Như ca 1 Như ca 1
3 KTL_16, 17, 21, 22, 24, 30, 31, 44, 52. A2_101,102,103,

105,108,109,201,

203,210,212,301,

302, 304, 306, 307,310, 311, 312

Hải*, Hưng, Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Phương, Long, Nhật, Tú, Thảo, Thành, Huy, Trung TTC, T Hòa, T Phi, P Minh + 19
4 KTL_3, 11, 12, 13, 14, 18, 23, 45, 60. Như ca 3 Như ca 3
17/6 4 TUH_2, 3 A2_301, 302, 303 Thảo*, Huyền,  P Minh +3 C 14/6 4/7
8/6 5 XSTK_VB2_1, 2 A2_101, 102, 103, 108 7/6 18/6
12/6 5 KTL1_VB2_1, 2, 3 A2_101, 102, 103, 108, 109 12/6 21/6