Trường hè 2013 – Một số hình ảnh

Một số hình ảnh của Trường hè

Lễ Bế giảng và trao Chứng chỉ

Các học viên nhận chứng chỉ

Ban tổ chức