Truy cập CSDL Emerald Insight

Cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập:

Thao tác:

1. Truy cập địa chỉ: www.emeraldinsight.com

2. Nhấn vào Resister đăng ký một tài khoản (account) cá nhân

3. Nhấn vào tên account vừa tạo

4. Nhấn vào Active Acess Token để kích hoạt mã truy cập

5. Nhập mã: 9D59363A-B5B2-4792-BE86-14F0F93A1D22

6. Nhấn vào Submit để xác nhận mã

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.