V/v cập nhật lý khoa học.

Theo thông báo của Viện Sau đai học, kính đề nghị các thầy cô có học vị Tiến sĩ gửi sớm lý lịch khoa học cập nhật về Viện Đào tạo Sau đại học qua emailphdneu@gmail.com để nhà trường có căn cứ ra các quyết định liên quan đến đào tạo NCS.

Các thầy cô có thể tải Mẫu lí lịch khoa học tại: http://gsneu.edu.vn/upload/gsneu/content/lylichkhoahoc.doc

Văn phòng Khoa

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.