V/v giảng học kỳ hè

Học kỳ hè theo thông lệ sẽ mở các lớp Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, Kinh tế lượng cho sinh viên muốn hoàn thành các tín chỉ sớm và bổ sung tín chỉ còn thiếu.

 

Các thầy cô có thể tham gia giảng lớp học kỳ hè vui lòng nhắn tin với Hải để nắm được thông tin.

 

Các thông tin sẽ được tập hợp trong mục Thông tin nội bộ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.