V/v họp khoa và kê khai nghiên cứu khoa học

Theo thông báo của nhà trường TẠI ĐÂY, các giảng viên kê khai nghiên cứu khoa học gửi về Bộ môn.

https://neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1975

Thời hạn: Thứ Sáu ngày 26/8.

 

Các giảng viên nộp bản tự đánh giá:

NEU.EDU.VN > Thông tin nội bộ > Thông báo nội bộ >  Thông báo V/v các mẫu văn bản tổng kết năm học > Mẫu báo cáo đánh giá CBVC (Mẫu M1, M2, M3, M4).doc 

Các giảng viên sử dụng mẫu số 4.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.