V/v ký xác nhận khối lượng giảng dạy

Phòng Tài chính đã có bản kê khai xác nhận khối lượng giảng dạy của các thầy cô.

Theo thông báo của nhà trường, các thầy cô cần ký xác nhận bản đối chiếu để phòng Kế toán thực hiện thanh toán. Nếu có sai sót cần thông báo điều chỉnh sớm.

 

Thời hạn đối chiếu: trước 31.1.2018.

Văn phòng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.