V/v: Sử dụng email @neu.edu.vn và Outlook

Theo thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY

Yêu cầu toàn bộ giảng viên cán bộ

 

1. Sử dụng email của trường (@neu.edu.vn) trong công việc

 

2. Cài đặt Outlook trên điện thoại để nhận thông tin từ trường

 

3. Hỗ trợ kỹ thuật của Viện CNTT: Đinh Chung Dũng – 0906276939, dungcd@neu.edu.vn

 

4. Thời hạn: 20/8/2018

 

5. Hướng dẫn cài đặt và nhận thông báo cuộc họp: TẠI ĐÂY

 

Bổ sung: Các thầy cô đưa lý lịch khoa học lên web khoa phải dùng email trường làm Email chính (để trên cùng)

 

Văn phòng khoa.