V/v Triển khai Nghiên cứu khoa học Sinh viên (2016 – 2017)

Theo công văn của nhà trường: TẠI ĐÂY

 

Đăng ký nghiên cứu khoa học sinh viên: 

+ 15/9 / 16: Khoa tổ chức phát động phong trào

+ 25/10 / 16: Xác định đề tài

+ 15 – 30/3 / 17 : Khoa hội thảo, hội nghị, góp ý

+ 15 – 25/4 / 17: Khoa họp Hội đồng khoa học tổ chức chấm điểm, xét giải

+ 25 – 29/4 / 17: Khoa gửi báo cáo tổng kết hoạt động NCKH sinh viên và danh sách tham gia dự thi cấp Khoa cho phòng QLKH.