Vấn đề của sinh viên khi thi KTL (T6.2018)

 

 

Ví dụ:

 

Câu hỏi

Trả lời (sai)

 

Kết quả ước lượng có tốt nhất không?

Chia mô hình để khắc phục phương sai sai số thay đổi

 

Xây dựng mô hình biến phụ thuộc là

Biến độc lập: tình hình doanh thu của doanh nghiệp

 

Khảo sát độ hài lòng của sinh viên với dịch vụ thư viện

– Đối tượng khảo sát là sinh viên

– Cách trang trí trên thư viện

– Không gian thư viện

– Cách bố trí của thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.