Webinar – tư vấn tuyển sinh 2021

Chuỗi webinar giới thiệu các ngành và chương trình của Khoa Toán kinh tế

 

Ngày 31/7/2021: DSEB: Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh: TẠI ĐÂY.

 

Ngày 4/8/2021: Actuary: Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro: TẠI ĐÂY.

 

Ngày 8/8/2021: Ngành Toán kinh tế: Định hướng Toán kinh tế – Toán tài chính: TẠI ĐÂY.