Y

Y

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    X   Y   Z  )


 

Y-efficiency: hiệu quả Y
year: năm

yield: tiến hành, lợi tức
yield gap: chênh lệch lợi tức

 


Biên tập: Bùi Dương Hải

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W    X   Y   Z  )

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.