Yêu cầu cho kiểm tra thực hành Kinh tế lượng – Đại học

Môn học Kinh tế lượng có thời lượng thực hành là 3 buổi.

Yêu cầu kiểm tra thực hành Kinh tế lượng trên máy tính, với chương trình Eviews4, không được sử dụng tài liệu.
Gồm các nội dung:

1. Nhập số liệu từ bàn phím

 • Số liệu gồm 2 biến số, 10 quan sát

2. Đặt biến mới

 • Biến được đặt từ biến đã nhập bởi các phép toán cơ bản
 • Biến xu thế thời gian
 • Biến giả 0-1

3. Thống kê đặc trưng của các biến

 • Trung bình
 • Độ lệch chuẩn
 • Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất
 • Hệ số nhọn, hệ số bất đối xứng
 • Kiểm định tính phân phối chuẩn của các biến
 • Hệ số tương quan giữa các biến

4. Ước lượng một mô hình hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất

 • Giá trị các ước lượng hệ số
 • Kiểm định ý nghĩa thống kê các hệ số
 • Hệ số xác định và kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
 • Xem và lưu lại phần dư và giá trị ước lượng biến phụ thuộc
 • Xem phương sai, hiệp phương sai của các ước lượng hệ số
 • Kiểm định về các hệ số bằng kiểm định F
 • Ước lượng lại sai số chuẩn các hệ số

5. Kiểm định các khuyết tật của mô hình bằng các kiểm định có sẵn

 • Kiểm định phương sai sai số thay đổi theo White có và không có tích chéo
 • Kiểm định tự tương quan bậc 1, 2 theo Breusch-Godfrey
 • Kiểm định định dạng hàm theo Ramsey RESET

6. Kiểm định các khuyết tật bằng hồi quy phụ

 • Đánh giá mức độ đa cộng tuyến bởi hồi quy phụ các biến độc lập theo nhau
 • Lưu phần dư và ước lượng hồi quy phụ kiểm định phương sai sai số thay đổi theo các biến độc lập, theo ước lượng biến phụ thuộc
 • Lưu phần dư và ước lượng hồi quy phụ kiểm định tự tương quan

7. Thay đổi mô hình và phân tích đánh giá kết quả sau khi thay đổi

 • Thêm vào mô hình các biến đã đặt, biến trễ, xu thế thời gian
 • Đổi sang dạng logarit của các biến, dạng nghịch đảo của biến cũ
 • Chia mô hình cho một biến
 • Thêm vào mô hình biến giả, tác động đến hệ số chặn, hệ số góc hoặc cả hai
 • Dùng phương trình sai phân với ước lượng của hệ số tự tương quan cho trước
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.