[TKT] Lịch Trông thi HK 2 (2020-21) – Đợt 1

LỊCH TRÔNG THI HỌC KỲ 2 (2020 – 2021) – ĐỢT 1

Từ 13/4 đến 7/5/2021

Lớp Ngày thi Ca GĐ thi CBCT Làm đề
N.chiều (220)_01 13/04/2021 2 C-107 Thùy Trang, P Minh Thùy Trang
KTL I (220)_01 14/04/2021 4 C-307,C-308 Dương, Đ Hoàng, P Minh, Phương T. Dong
Chuỗi TG (220)_01 16/04/2021 3 C-201,C-202 Hải, Dương, Ngọc, P Minh C. Minh
Chuỗi TG (220)_02 16/04/2021 3 C-203 Tú, Đ Hoàng T. Dong
N.chiều 2 (220)_01 22/04/2021 2 C-307,C-308 Ngọc, P Minh, Dương, Lan C. Ngọc
KTL_CLC_KTPT 61_02 24/04/2021 2 A2-603, A2-604 Hải, Đ Hoàng, Dương, Thu Trang  Trắc nghiệm
KTL_CLC_KTĐT 61_01 24/04/2021 A2-609, A2-610 Huyền, Tâm, Ngọc, Phương
KTL_CLC_TCDN_01 24/04/2021 A2-601, A2-602, A2-603  P Minh, M Hoàng, Tú, Lan + 2
KTL_CLC_NH 61_03 24/04/2021 3 A2-609, A2-610 Dương, Ngọc, Tâm, Huyền
KTL_TCDN CLC_02 24/04/2021 A2-601, A2-602 Tú, Phương, P Minh, Đ Hoàng
MHT (220)_01 26/04/2021 2 B-201 Dương + mời 1 C. Phương
MHT (220)_02 26/04/2021 2 B-103,B-104 P Minh, Tú + mời 2
MHT (220)_03 26/04/2021 2 B-105,B-106 Tâm, Đ Hoàng + mời 2
MHT (220)_04 26/04/2021 2 B-108 Lan + mời 1
MHT (220)_05 26/04/2021 2 B-202 Hải, M Hoàng
MHT (220)_06 26/04/2021 2 B-107 Phương + mời 1
SL mảng (220)_01 26/04/2021 4 C-101,C-102 Hưng, Dương, Huyền, P Minh T. Hưng
Định tính (220)_01 27/04/2021 2 C-102,C-103 Thế, Thùy Trang, P Minh, Dương T. Thế
XSTK (220)_01 29/04/2021 1 A2-601 Dương, Ngọc Trắc nghiệm
XSTK (220)_02 29/04/2021 1 A2-602 Thùy Trang, P. Minh
XSTK (220)_03 29/04/2021 1 A2-603,A2-604 Tâm, Huyền, Phương, Tú
Chuỗi thời gian (220)_03 04/05/2021 4 C-102 Hải + Thu Trang T. Hải
Chuỗi thời gian (220)_04 04/05/2021 4 C-101 Phương, P Minh
LTMHTKT 1 (220)_01 06/05/2021 2 C-201,C-202 Phương, Minh, Dương, Thùy Trang C. Phương
KTL 1 (220)_01 07/05/2021 4 A2-611 Hải, Đ Hoàng Trắc nghiệm
KTL 1 (220)_03 07/05/2021 A2-601,A2-602 Tâm, Ngọc, Lan, M Hoàng
KTL 1 (220)_05 07/05/2021 A2-609,A2-610 Phương, Huyền, P Minh, Tú
KTL 1 (220)_07 07/05/2021 A2-603,A2-604 Dương, Nhật, Thùy Trang, Hưng
KTL 1 (220)_04 07/05/2021 5 A2-601,A2-602 Hải, Đ Hoàng, Tâm, Ngọc
KTL 1 (220)_09 07/05/2021 A2-609,A2-610 Phương, Huyền, P Minh, Tú
KTL 1 (220)_10 07/05/2021 A2-603,A2-604 Dương, Lan, Nhật, Thùy Trang
KTL 1 (220)_02 07/05/2021 6 A2-603,A2-604 Hải, Đ Hoàng, Tâm, Ngọc
KTL 1 (220)_06 07/05/2021 A2-601,A2-602 Phương, Huyền, P Minh, Tú
KTL 1 (220)_08 07/05/2021 A2-609,A2-610 Dương, Lan, Nhật, Thùy Trang
KTL 1 (220)_11 07/05/2021 7 A2-606,A2-607 Đ Hoàng, Tâm, Huyền, P Minh
KTL 1 (220)_12 07/05/2021 A2-612 Thùy Trang, Ngọc
KTL 1 (220)_13 07/05/2021 A2-611 Dương, Tú
LTXS&TKT (220)_01 07/05/2021 A2-609 Hưng, Phương