Ban chủ nhiệm Club CAP các thời kì

BCN CAP hiện tại

Club of Actuary Pioneers (CAP) được thành lập vào ngày

Chủ nhiệm câu lạc bộ

Nguyễn Tú Anh – Actuary 62

4.2023 – nay

Các phó chủ nhiệm

 

 

Các ban chuyên môn