Ban chủ nhiệm Khoa Toán kinh tế nhiệm kì 2013-2018

 

Sau giai đoạn kiện toàn nhân sự, ban chủ nhiệm khoa Toán kinh tế nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

Trưởng khoa PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH
Phó trưởng khoa TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

 

Các Bộ môn:

  BM Toán kinh tế BM Toán cơ bản BM Toán tài chính
Trưởng BM TS. Nguyễn Mạnh  Thế TS. Tống Thành Trung TS. Trần Trọng Nguyên
Phó trưởng BM ThS. Bùi Dương Hải ThS. Bùi Quốc Hoàn ThS. Trần Chung Thủy

 Văn phòng Khoa.