Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Trưởng Khoa Toán Kinh tế (4.2024)

Vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký Quyết định số 292/QĐ-ĐHKTQD:

  • Bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Quang Huy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Công nghệ thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đồng thời TS. Nguyễn Quang Huy thôi giữ chức Phó Trưởng khoa Toán Kinh tế.

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2024, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ký Quyết định số 350/QĐ-ĐHKTQD

  • Bổ nhiệm lại có thời hạn TS. Nguyễn Mạnh Thế giữ chức vụ Trưởng khoa Toán Kinh tế thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 

Xin chúc mừng TS. Nguyễn Quang Huy và TS. Nguyễn Mạnh Thế.

Chúc hai Thầy thành công trong cương vị đã được Nhà trường Bổ nhiệm và Bổ nhiệm lại.