Báo cáo nội dung đề tài của NCS khóa 33

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÔNG QUA ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU CỦA NCS KHÓA 33 NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Thực hiện kế hoạch đào tạo NCS khóa 33, Hội đồng khoa học Khoa tổ chức cho NCS khóa 33 trình bày đề xuất đề tài nghiên cứu trước Bộ môn chuyên ngành và Hội đồng khoa học đào tạo cấp khoa.

Nội dung:
1. Góp ý và thông qua đề xuất nghiên cứu của các NCS khóa 33 và đề nghị cán bộ hướng dẫn chính thức.
2. NCS Nguyễn Minh Hải bảo vệ cấp bộ môn, tiêu đề: "Áp dụng mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam".

Thành phần tham dự:
– Các thành viên hội đồng khoa học khoa (Bắt buộc)
– Các cán bộ hướng dẫn
– Các thành viên bộ môn Toán kinh tế và các học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc bộ môn quản lý  NCS (Nội dung sinh hoạt khoa học bộ môn)
– Các thầy cô quan tâm

Thời gian: 14h30 ngày 23 tháng 4 năm 2013.
Địa điểm: Văn phòng khoa

Yêu cầu :
– Các NCS khóa 33 gửi bản thảo đề xuất đề tài đến các thành viên hội đồng khoa học, cán bộ hướng dẫn trước ngày 18/4/2013.
– Các thầy, cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.
– Văn phòng chuẩn bị địa điểm
Trưởng khoa