Các học phần thi Trắc nghiệm trên Máy tính

Theo công văn số 502/KH-ĐHKTQD ngày 06 tháng 4 năm 2020, bài thi kết thúc các học phần trong khối kiến thức Đại cương sẽ có sự thay đổi:

  • Phương thức: Thi trên máy tính
  • Hình thức: Thi trắc nghiệm khách quan; mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn
  • Thời gian: Các học phần Toán cho các nhà Kinh tế (TOCB1110), Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (TOKT1145), Kinh tế lượng 1 (TOKT1101) thi 60 phút, 40 câu hỏi.

 

Công văn Nhà trường: TẠI ĐÂY.