Cao học khóa 21

DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

CAO HỌC KHÓA 21

STT Họ tên – Người HDKH – Đề tài Báo cáo BM
ĐẶNG THANH HÀ
HDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Đề tài: Sử dụng mô hình số liệu mảng đánh giá hiệu quả đầu tư trong các doanh nghiệp thời kỳ 2005 – 2011 trường hợp địa bàn tỉnh Nam Định
27/10/2014
NGUYỄN THỊ THU HẰNG
HDKH: PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Đề tài: Mô hình dự báo nhu cầu nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2020 của tỉnh Thái Nguyên.
 27/10/2014
NGUYỄN THỊ HỒNG NHÂM
HDKH: PGS. Ngô Văn Thứ
Đề tài: Sử dụng mô hình hồi quy số liệu mảng đánh giá đóng góp của lao động đến giá trị sản xuất – Trường hợp ngành công nghiệp Việt Nam
 27/10/2014
NGUYỄN THANH HÙNG
HDKH: TS. Trần Trọng Nguyên
Đề tài: Ứng dụng mô hình ước tính tổn thất tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
 27/10/2014
NGUYỄN THỊ LƯƠNG
HDKH: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Đề tài: Ứng dụng mô hình Merton-KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
 27/10/2014