Chuỗi bài giảng về Data Science cho GV Khoa Toán kinh tế (2020)

Để cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn cho Giảng viên, khoa Toán kinh tế tổ chức Chuỗi bài giảng về Khoa học dữ liệu cho giảng viên của khoa.

Các bài giảng được thiết kế để giảng viên tiếp cận nhanh nhất và nắm được khái quát nội dung, phương pháp trong Khoa học dữ liệu. Trên cơ sở của chuỗi bài giảng, các giảng viên có thể tiếp tục nghiên cứu phát triển.

Công cụ phần mềm được sử dụng chính là lập trình Python.

Chuỗi Bài giảng được thực hiện vào các Chủ Nhật, hai buổi Sáng và Chiều, bắt đầu từ ngày 21.6.2020

Các bài giảng được thiết kế như sau

Buổi Nội dung Người giảng
1 Python Programming 1 THS. Nguyễn Bá Ngọc
2 Python Programming 2 + Algorithms and Data Structures THS. Nguyễn Bá Ngọc
3 Machine Learning 1:
– Linear Regression
– Logistic Regression
TS.  Cao Tiến Dũng – ĐH Tân Tạo
4 Machine Learning 2:
– Classifications,
– Support Vector Machine,
– Decision Tree,
– Random Forest,
– Unsupervised Learning, Clustering
TS. Nguyễn Văn Nam – ĐH Thủy Lợi
5 Machine Learning 3:
– Naive Bayes,
-Bayes Theorem,
– Bayesian Methods,
– Ensemble Learning,
– Generative,
– XGBoost,
– LightGBM, CatBoost
TS. Nguyễn Văn Nam – ĐH Thủy Lợi
6 Machine Learning 4:
– Neural Networks,
– Convolutional Neural Networks (CNN),
– Image Classification,
– Object Detection,
– Object Segmentation,
– Tensorflow
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
7 Machine Learning 5:
– RNN, LSTM,
– Auto-encoder,
– Generative adversarial network (GAN),
– Data Augmentation,
– Hyperparameter Tuning,
– Transfer Learning
ThS. Nguyễn Thanh Tuấn