Chuỗi seminar Bộ môn Toán kinh tế

Bộ môn Toán kinh tế tổ chức Sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tuần.

Sau các buổi trình bày khoa học là sinh hoạt môn học, đổi mới môn học Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

 

Ngày Người trình bày Nội dung Tài liệu Ghi chú
Thứ Sáu
26/4/2019
14h00
ThS. Bùi Dương Hải Đổi mới học phần Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán
Theo hướng hiện đại và giờ trợ giảng
Sử dụng giáo trình Paul Newbold
Thứ Sáu
10/5/2019
14h00
ThS. Vũ Thị Bích Ngọc Lớp mô hình Phân tích Nhân tố
(Factor Analysis)
Thứ Sáu
17/5/2019
14h00
ThS. Nguyễn Hải Dương Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học (lớp mô hình SEM)
Buổi thứ nhất
Thứ Ba
21/5/2019
8h00
ThS. Nguyễn Hải Dương Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học (lớp mô hình SEM)
Buổi thứ hai
Thứ Sáu
25/5/2019
8h00
ThS. Bùi Dương Hải Đổi mới môn Xác suất Thống kê:
Bài 1: Các khái niệm cơ bản
Bài 2: Bảng biểu và Đồ thị
Thứ Sáu
31/5/2019
8h00
ThS. Nguyễn Hải Dương Đổi mới môn Xác suất Thống kê:
Bài 3
Thứ Sáu
7/6
8h00
TS. Nguyễn Quang Huy
ThS. Nguyễn Thị Thảo
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 4 + 5: Biến cố và Xác suất
Thứ Sáu
21/6
8h00
ThS. Nguyễn Hồng Nhật
ThS. Trần Chung Thủy
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 6: Biến ngẫu nhiên rời rạc
Bài 9: Biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc
Thứ Sáu
19/7
8h00
ThS. Lương Văn Long
ThS. Mai Cẩm Tú
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 7: Biến ngẫu nhiên liên tục
Bài 8: Biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn +
Thứ Sáu
26/7
8h00
ThS. Hoàng Thanh Tâm
ThS. Lê Đức Hoàng
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 10: Mẫu ngẫu nhiên + Ước lượng điểm
Bài 11: Khoảng tin cậy
Thứ Sáu
2/8
8h00
TS. Phạm Ngọc Hưng
ThS. Phạm Hương Huyền
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 12: Kiểm định giả thuyết về một tham số
Thứ Sáu
9/8
8h00
ThS. Nguyễn Thùy Trang
ThS. Đào Bùi Kiên Trung
Đổi mới môn Xác suất Thống kê
Bài 13: Kiểm định giả thuyết về hai tham số
Bài 14: Kiểm định phi tham số