Cựu sinh viên đã hi sinh

 

DANH SÁCH CÁC CỰU SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ
ĐÃ HI SINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

 

MÃI NHỚ ƠN CÁC ANH
NHỮNG ANH HÙNG LIỆT SỸ ĐÃ HI SINH CHO TỔ QUỐC

 

NGUYỄN ĐỨC BẢO

Năm sinh:1948

Quê quán: Thôn Trần Xá, Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Sinh viên lớp Toán 1 – khóa 10

Nhập ngũ: 8 / 1970;

Ngày hy sinh: 30 / 12 / 1973 tại Mặt trận Tây Ninh.

 

NGUYỄN DOÃN DŨNG

Năm sinh: 1952

Sinh viên lớp Toán 2 – Khóa 11

Nhập ngũ: 8 / 1970;

Ngày hy sinh: 5 / 1972 tại Quảng Trị.

 

ĐÀM XUÂN QUẢNG

Năm sinh: 1950

Quê quán: Nam Liên, Nam Đàn, Nghệ An

Sinh viên lớp Toán 2 – khóa 11

Nhập ngũ: 24 / 8 / 1970;

Ngày hy sinh: 11 / 4 / 1973.

ĐỖ THANH QUANG

Năm sinh: 1951

Quê quán: Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hoá.

Sinh viên: 68 – 70, Năm thứ hai

Nhập ngũ: 3 / 1971;

Ngày hy sinh: 30 / 03 / 1975 tại Mặt trận Tây Nguyên.

HÀ HUY KHẢNG

Năm sinh: 1951

SV lớp Toán 2 – khóa 11

Quê quán: Sơn Tịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nhập ngũ: 9 / 1971;

Ngày hy sinh: 1975 – Mặt trận phía Nam.