Danh sách tài trợ Khoa Toán kinh tế (2018)

DANH SÁCH CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

CHO KHOA TOÁN KINH TẾ VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ
(Năm 2018)

 

Ngày Đơn vị / Cá nhân Nội dung  Số tiền 
15/10  TM
17/10 Máy tính 15+Toán 15            8,000,000  TM
22/10 Máy tính 14 + Toán 14          30,000,000  TM
23/10 Tiền hỗ trợ của trường          40,000,000  TM
GS.TS. Trần Thọ Đạt          20,000,000  TM
Gia đình GS.TS. Nguyễn Tấn Lập Quỹ học bổng CK
Tập đoàn Hòa phát CK
TCT Bảo hiểm Bảo Việt               700,000  TM
Ngân hàng TMCP liên việt Nội thất Sảnh CK
Lớp TKT 36 Bộ logo tại VPK
28/10
Viện NHTC               500,000  TM
Khoa Bảo hiểm            1,000,000  TM
Khoa mác lê               500,000  TM
Khoa Thống kê            1,000,000  TM
Khoa tin học kt            1,000,000  TM
Khoa Marketing            1,000,000  TM
Khoa kế hoạch PT               500,000  TM
Khoa Môi trường ĐT            1,000,000  TM
Khoa Kinh tế học            1,000,000  TM
Khoa bất động sản               500,000  TM
Khoa GDQP               500,000  TM
Khoa QTKD               500,000  TM
Khoa Luật            1,000,000  TM
Tạp chí KTPT            1,000,000  TM
Trạm y tế               500,000  TM
NXB KTQD               500,000  TM
Trung tâm Đào tạo từ xa            1,000,000  TM
Phòng QLDT               500,000  TM
Bộ môn Toán, Học viện NH               500,000  TM
Khoa cơ bản HV Tài chính            1,000,000  TM
Vietcombank Quant Team          20,000,000 CK
Nhóm cộng tác VPBank            4,000,000 CK
28/10 Lớp Toán + MT 29            5,000,000  TM
Lớp Tin học kt k33            3,000,000  TM
Lớp TKT 43          10,000,000  TM
Lớp Toán 13            2,500,000  TM
Lớp Toán K10            5,000,000  TM
Lớp TKT 46            4,000,000  TM
Lớp Tinh học 34          20,000,000  TM
Lớp KTL 35          10,000,000  TM
Lớp TKT 42            5,000,000  TM
Lớp Toán MT 19          17,000,000  TM
Lớp TKT31          10,000,000  TM
Lớp TKT40          10,000,000  TM
Lớp Tin học KT35            5,000,000  TM
Lớp TKT 24          10,000,000  TM
Lớp TTC45            4,600,000  TM
Lớp TKT 26+27          10,000,000  TM
Lớp Toán + MT 18          11,000,000  TM
Lớp TTC44            5,000,000  TM
Lớp TTC49            3,500,000  TM
Lớp Toán + MT20 12,000,000 CK
Lớp Toán + MT 21 20,000,000 CK
Lớp TKT 32 5,000,000 CK
Lớp TKT 34 5,000,000 CK
Lớp TKT 37 CK
Lớp TKT 41          10,000,000 CK
Lớp TKT 42          10,000,000 CK
Lớp TTC 48            9,000,000 CK
Lớp TTC 51 CK
Lớp TKT 49               500,000 CK
NCS Khoa Toán          15,000,000  TM
Nguyễn Phương Anh -MT19          20,000,000 CK
Ng Thị Minh Ngọc – MT20          10,000,000 CK
Trần Thị Thanh – TKT49               500,000 CK
Phan Xuân Chi – TKT17          20,000,000 CK
 TM
Hạ Hương VPBank               500,000  TM
Đặng Huy Cương (GV cũ)               500,000  TM
Không ghi tên               500,000  TM
Phạm Tuẩn Hòa CH23               500,000  TM
Đàm T Ngọc Vân CH23               500,000  TM
Hoàng T Thu Hà CH 24               500,000  TM
Ng Như Hoàng Anh TKT 52               500,000  TM
Kiểu T Thanh Dung TTC 49               500,000  TM
Bùi T Ngọc Thủy TTC 44            5,000,000  TM
Phạm Việt Thắng TKT52               500,000  TM
Phạm Văn Minh THKT38               500,000  TM
Lê T Minh Phương TKT46            1,000,000  TM
Phan Thúc Định TKT52            1,000,000  TM
Đinh Quốc Nhâm TKT52               500,000  TM
Trương Mạnh Tùng TKT52               500,000  TM
Lã Bích Quang +
Trịnh Hoài Sơn THKT37
           1,000,000  TM

 

 

Ngày Người tài trợ Nội dung tài trợ Số tiền
(VND)
Ghi
chú
I TÀI TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC
DOANH NGHIỆP
II TÀI TRỢ TỪ CÁC LỚP
VÀ CÁ NHÂN
GS. Trần Thọ Đạt
Cựu SV – TKT19
Hiệu trưởng ĐHKTQD
20.000.000
4.10.2018 Cựu SV – TKT18 50.000.000 TM
4.10.2018 Chị Phương Anh
Cựu SV – MT18
20.000.000 CK
7.10.2018 Nguyễn Thị Minh Ngọc
Cựu SV –
Quỹ học bổng SV 10.000.000
17.10 Lớp Máy tính + Toán 15 8.000.000 TM
22.10 Lớp Máy tính + Toán 14 30.000.000 TM
23.10 ĐHKTQD hỗ trợ 40.000.000 TM
28.10 Lớp Toán +  Máy tính 29 5.000.000
Hạ Hương VPBank 500.000
Đặng Huy Cương 500.000
NXB ĐHKTQD 500.000
Khoa Bảo Hiểm 1.000.000
Khoa Mác-Lê 500.000
Tạp chí KT & PT 1.000.000
Khoa Thống kê 1.000.000
Khoa Tin học Kinh tế 1.000.000
Trạm Y tế 500.000
Lớp Tin học KT 33 3.000.000
Khoa Luật 1.000.000
Trung tâm ĐT từ xa 1.000.000
Viện Ngân hàng Tài chính 500.000
Khoa Marketing 1.000.000
Lớp TKT 43 10.000.000
Lớp Toán 13 2.500.000
Khoa Kế hoạch & Phát triển 500.000
Khoa Môi trường & Đô thị 1.000.000
Khoa Kinh tế học 1.000.000
Lớp TKT 10 5.000.000
Chưa biết tên 500.000
Khoa Bất động sản 500.000
Bộ môn Toán Học viện NH 500.000
Phạm Tuấn Hòa CH23 500.000
Đàm Thị Ngọc Vân CH23 500.000
Hoàng Thị Thu Hà CH24 500.000
Phòng Quản lý Đào tạo 500.000
Lớp TKT46 4.000.000
Khoa GDQP 500.000
Lớp THKT 34 20.000.000
Lớp KTL35 10.000.000
NCS khoa Toán 15.000.000
Ng. Như Hoàng Anh TKT52