Đón tiếp, xếp chuyên ngành sinh viên khóa 56

Đón tiếp sinh viên, Tổ chức xếp chuyên ngành:

Ngày 4/9: 10h NVH: Giới thiệu chuyên ngành, phổ biến quy định xếp chuyên ngành, phát phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1: thầy Thế.

Ngày 5/9: 15h NVN: Thu phiếu đăng ký chuyên ngành lần 1.

Ngày 8/9: 7h30 NVH:  Phát phiếu đăng ký chuyên ngành lần 2, giới thiệu chuyên ngành còn chỉ tiêu. 14h00: Thu phiếu đăng ký.

Ngày 12/9: 9h00 – 9h45 B101: Gặp mặt hai lớp chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính: các Cố vấn học tập, đại diện lãnh đạo Khoa, Bộ môn