Giảng viên bộ môn Toán tài chính

Danh sách Giảng viên – Cán bộ thuộc Bộ môn Toán tài chính ​

Giai đoạn 2013 – 2018

Họ và tên Học vị Chức vụ
1 Nguyễn Quang Dong GS.TS
2 Ngô Văn Thứ PGS.TS
3 Hoàng Đức Mạnh TS Trưởng Bộ môn
4 Trần Chung Thủy ThS Phó trưởng Bộ môn
5 Phạm Thị Hồng Thắm TS
6 Đinh Thị Hồng Thêu ThS.NCS tại Pháp
7 Nguyễn Thị Liên ThS.NCS
8 Phạm Thị Nga ThS
9 Nguyễn Thị Thu Trang ThS
10 Đào Bùi Kiên Trung ThS.NCS