Giới thiệu Ngành toán kinh tế

Giới thiệu Ngành Toán kinh tế

Ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Major) là Ngành thuộc Khối ngành Kinh tế, được chính thức thành lập theo Quyết định số 557 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2012, với tên gọi ban đầu là Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế (Applied Mathematics in Economics). Quyết định này công bố Bộ chương trình đại học hệ Chính quy của 16 ngành, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, bắt đầu áp dụng từ khóa 54, trong đó có Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế. Sau đó, năm 2018, tên gọi ngành Toán ứng dụng trong kinh tế được đổi thành ngành Toán kinh tế.

Bắt đầu từ khóa 54 (nhập học tháng 9 năm 2012), Ngành Toán kinh tế bao gồm hai Chuyên ngành:

– Chuyên ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Specification)

– Chuyên ngành Toán tài chính (Mathematical Finance Specification)

Nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế được xây dựng trên cơ sở chuyên ngành đã có từ năm 1968; nội dung chương trình đào tạo Chuyên ngành Toán tài chính được xây dựng và đưa vào giảng dạy từ năm 2002; và cả hai chương trình liên tục được cập nhật, đổi mới cho đến nay.

Bắt đầu từ khóa 61 (nhập học tháng 9 năm 2019), không còn hai chuyên ngành, mà là hai định hướng chuyên sâu Toán kinh tế và Toán tài chính, khác nhau ở 6 học phần tự chọn trong khung chương trình đào tạo.